A- A A+

13 września 2017 r. ok. 45 osób zgromadziło się w Krakowie na konferencji zorganizowanej w ramach projektu pt. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało projekt, którego celem jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarzy miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast i gmin z terenu całej Polski, środowisk akademickich, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, spółek komunalnych i inni zainteresowani tematem zrównoważonej gospodarki wodnej. Konferencję otworzyła Dyrektor Anna Jaskuła, która powitała zgromadzonych gości i przedstawiła działalność Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cites”. Następnie p. Agnieszka Kapusta ze Stowarzyszenia Gmin dokonała krótkiego wprowadzenia do tematyki zrównoważonego gospodarowania wodą na terenach zurbanizowanych. Kolejne dwie prezentacje zostały wygłoszone przez ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: p. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak w swojej prezentacji podkreśliła kluczowe znaczenie efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz przytoczyła przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych w tym celu, natomiast p. dr. inż. Wiesław Fiałkiewicz objaśnił uczestnikom koncepcję wykorzystania pomiarów śladu wodnego w racjonalizacji wykorzystania słodkiej wody. Ostatnią prezentację w ramach pierwszej części spotkania wygłosił p. Marcin Łojek, kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin, który przedstawił przybyłym gościom główne założenia i cele projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”, jak również zakres planowanych prac.

Druga część spotkania rozpoczęła się od prezentacji p. dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej z Politechniki Krakowskiej, która omówiła możliwości wykorzystania wody opadowej w mieście. Następnie p. dr hab. inż. Tomasz Bergier z Fundacji Sendzimira i AGH w Krakowie przedstawił przykłady działań poprawiających gospodarkę wodną w miastach, po czym prezentację na temat koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci w Łodzi wygłosiła p. dr Kinga Krauze z Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. Wystąpienia prelegentów zamknęła prezentacja p. Marty Mizgalewicz-Konarskiej z NFOŚiGW, która omówiła możliwości finansowania przez Fundusz działań z zakresu gospodarki wodnej. Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników na temat różnych aspektów związanych ze zrównoważonych gospodarowaniem wodą na terenach zurbanizowanych.

Projekt pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” finansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 stanowi odpowiedź na potrzeby polskich miast stale poszukujących innowacyjnych narzędzi w obszarze zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, jak również na potrzeby mieszkańców wskazujących na deficyt informacji w zakresie gospodarki wodnej. Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi w polskich miastach, a w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wód dla potrzeb ludności i przemysłu oraz poprawy zagospodarowania wody opadowej i roztopowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

Program wydarzenia

Prezentacje ze spotkania

  1. Działalność Stowrzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego gospodarowania wodą na terenach zurbanizowanych, Agnieszka Kapusta, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Zrównoważony rozwój a efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  4. Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych poprzez pomiar śladu wodnego, dr inż. Wiesław Fiałkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  5. Prezentacja projektu i inauguracja Platformy Współpracy, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  6. Wody opadowe jako naturalny zasób wodny, dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, Politechnika Krakowska
  7. Typy działań i inwestycji poprawiających gospodarkę wodną w miastach, dr hab. inż. Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  8. Koncepcja Błękitno-Zielonej Sieci w Łodzi, dr Kinga Krauze, Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
  9. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, Marta Mizgalewicz-Konarska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Galeria zdjęć

Relacja filmowa z konferencji

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.