A- A A+

logo slad wodny miast kolorŚlad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach

Celem projektu jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarze miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji: 01.04.2017 - 31.12.2020.

Całkowity koszt projektu: 561 059,77 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 460 372,20 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW: 54 156 PLN.

Planowany efekt projektu: Rozwój potencjału i integracja grup posiadających największy wpływ na gospodarkę wodną w mieście m.in. poprzez wykorzystanie w praktyce podejścia śladu wodnego, powielanie dobrych praktyk oraz edukację konsumentów wody. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby polskich miast stale poszukujących innowacyjnych narzędzi w obszarze zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, jak również na potrzeby mieszkańców wskazujących na deficyt informacji w zakresie gospodarki wodnej.

Zestawienie działań:

  1. Opracowanie materiałów edukacyjnych (artykuły prasowe, e-plakaty).
  2. Konferencja inauguracyjna nt zarządzania i gospodarowania wodą na terenach zurbanizowanych
  3. Obliczanie śladu wodnego dla wybranych miast – określenie ilości wody (zielonej, niebieskiej i szarej) zużytej w granicach geograficznych 5 miast.
  4. Cykl szkoleń dla lokalnych decydentów odnośnie systemów monitorowania i oceny gospodarowania wodą w miastach, wyznaczenia śladu wodnego w miastach oraz wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania wodą.
  5. Kampania informacyjno-promocyjna, czyli szeroka dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych opracowanych w ramach projektu.
  6. Opracowanie programu komputerowego do obliczania śladu wodnego
  7. Poradnik dla gmin – przygotowanie i druk poradnika dotyczącego racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych w obszarach zurbanizowanych
  8. Podróż studyjna do miasta podejmującego wzorcowe i innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
  9. Konferencja końcowa, podczas której zostaną przedstawione rezultaty projektu oraz osiągnięcia uczestniczących w nim miast.
  10. Zarządzanie projektem.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.