A- A A+

Obecnie została zakończona analiza śladu wodnego dla pięciu polskich miast, tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka, będących uczestnikami projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych miast”.

Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają określić wielkość śladu wodnego miast na poziomie od ok. 2,2 mln m3/rok (Milanówek) do ok 5,6 mln m3/rok (Ełk). Pomimo różnic w powierzchni, sposobie zagospodarowania terenu oraz liczebności mieszkańców Ełk, Jasło i Kalisz generują porównywalny ślad wody (około 5,5 mln m3/rok). W przypadku wskaźnika przeliczonego na jednego mieszkańca widać prawidłowość, że im większa liczba mieszkańców, tym ślad wodny jest mniejszy. Podobna zależność istnieje również w przypadku śladu wodnego przeliczonego na jednostkę powierzchni. Największy udział procentowy w całkowitym śladzie wodnym ma ślad niebieski, zaś najmniejszy - zielony. Należy jednak mieć na uwadze, że podczas obliczeń zielonego śladu nie uwzględniono terenów rolniczych, które mogą zajmować ponad połowę powierzchni miasta.

Ślad wodny mieszkańców miast obliczono na podstawie danych zebranych w ramach ankietyzacji. Kształtuje się on na poziomie od ok. 1000 do 1220 m3/rok dla przeciętnego mieszkańca. Wielkość śladu wodnego w dużej mierze zależna jest od spożywanych produktów oraz rodzaju stosowanej diety. Dokładniejsza analiza danych wskazuje, że największe znaczenie dla wielkości śladu wodnego mieszkańca tzw. ,,ukryte” zużycie wody, czyli jej wykorzystanie w całym procesie produkcji konsumowanych dóbr, w przeciwieństwie do bezpośredniego zużycia wody na codzienne czynności jak mycie, picie, pranie. Całkowity ślad wodny dla mieszkańców analizowanych miast jest niższy niż dla przeciętnego Polaka, co może być związane z wiekiem i wykształceniem badanej grupy respondentów. Osoby o wyższym wykształceniu prawdopodobnie w bardziej przemyślany i racjonalny sposób korzystają z wody, co mogło mieć swoje odzwierciedlenie w udzielanych odpowiedziach.

Kompleksowa analiza śladu wodnego w miastach daje podstawy do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej - kształtowania polityki gospodarowania wodą w miastach, w szczególności dla nowych inwestycji, oszacowania wpływu lokalnej polityki na zużycie wody w miastach oraz identyfikacji obszarów i obiektów wodochłonnych.

Prowadzenie działań w zakresie określenia śladu wodnego mieszkańców może znacząco wpływać na kształtowanie oraz wzrost świadomości. Bardzo ważne jest, aby edukować społeczeństwo w temacie oszczędzania wody oraz możliwości jej powtórnego wykorzystywania w życiu codziennym. Zagadnienie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi na obszarze zurbanizowanym ma szczególne znaczenie w kontekście adaptacji naszych miast do zmian klimatu.

Podczas ostatniego już cyklu szkoleń dla lokalnych decydentów, zaplanowanego na czerwiec 2019 roku, w każdym z pięciu miast zostaną zaprezentowane wyniki i wnioski z realizacji tego zadania.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.